Skip to content Skip to navigation

Privatnost

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI I SAGLASNOST ZA OBRADU

Gore-navedeni podaci o ličnosti koje je dostavilo fizičko lice („Podaci“) obrađivaće se od strane privrednog društva CROSSROAD ADRIA DOO, Bulevar Milutina Milankovića 23 i/ili njegovog ovlašćenog dilera („Društvo“), kao prodavca od kojeg je fizičko lice kupilo automobil ili dobilo uslugu u delu postprodaje (servisiranje, poravka, promet rezervnih delova i sl), u svojstvu rukovaoca podataka, i to radi zaključenja ugovora između fizičkog lica i  Društva, odnosno radi pružanja zatražene usluge („Usluga“) i/ili radi slanja marketinških informacija o proizvodima, uslugama i aktivnostima Društva, uključujući i o prodajnim podsticajima, kao i radi anketiranja za potrebe ispitivanja zadovoljstva kupaca („Marketing"). Obrada Podataka moći će da se sprovede na papiru, u automatizovanom ili elektronskom obliku. Pravni osnov obrade Podataka je izvršenje ugovora zaključenog između fizičkog lica i Društva i/ili poštovanje pravnih obaveza Društva i/ili ostvarivanje legitimnog interesa Društva i/ili, kada je u pitanju obrada u svrhe Marketinga, saglasnost koja se može dati potpisivanjem ovog dokumenta na dole-označenom mestu. Saglasnost nije potrebna za obradu Podataka u gore-navedenu svrhu zaključenja ugovora, odnosno pružanja Usluge. 

Davanje podataka je dobrovoljno. Međutim, nedavanje podataka koji su neophodni za ostvarenje gore-navedene svrhe/-a obrade imaće za posledicu nemogućnost njenog/njihovog ostvarenja. Pored Društva, Podatke će moći da obrađuju, radi ostvarenja gore-navedenih svrha obrade, i njegova povezana društva i/ili dileri i/ili drugi poslovni partneri, kao i ugovorno angažovana lica (tzv. obrađivači podataka) koja će Podatke moći da obrađuju isključivo u ime Društva i u skladu sa njegovim instrukcijama, sa sedištem u Republici Srbiji ili van nje. Podaci će moći da se saopštavaju i trećim licima, odnosno nadležnim državnim organima radi ispunjenja zakonskih obaveza Društva. Ukoliko se Podaci budu slali van Republike Srbije, to će uvek biti u skladu sa uslovima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) („Zakon“). Ukoliko bi se Podaci prosleđivali u neku od država koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, Društvo će u skladu sa Zakonom ispuniti sve relevantne uslove i preduzeti sve mere potrebne kako bi se obezbedile odgovarajuće garancije u pogledu obrade Podataka i primereni nivo njihove zaštite. Za više detalja o primenjenim merama, fizičko lice može da se obrati Društvu putem e-maila customercare@crossroadadria.rs ili slanjem dopisa na adresu Društva.

Podatke će Društvo čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarenje gore-navedenih svrha obrade ili i u dužem periodu da bi se omogućilo dalje postupanje u pogledu eventualnih žalbi koje se odnose na pružanje Usluge ili trajno ukoliko je takva obaveza predviđena zakonom ili, ukoliko je saglasnost pravni osnov obrade, onoliko vremena koliko takva saglasnost postoji.

U skladu sa Zakonom predviđenim uslovima, fizičkom licu pripadaju određena prava u vezi sa obradom njegovih/njenih Podataka, i to: 1) pravo na pristup tim Podacima, kao i pravo da se od Društva zatraže informacije o njihovoj obradi i da se traži njihova kopija; 2) pravo na njihovu ispravku, dopunu i brisanje; 3) pravo na ograničenje njihove obrade, na prigovor protiv njihove obrade (ako se vrši na osnovu legitimnog interesa) i pravo na prekid njihove obrade; 4) ukoliko je primenjivo, pravo na prijem ili prenošenje Podataka u elektronski čitljivom obliku,  i pravo da se na njega/nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade. Ukoliko je saglasnost pravni osnov obrade Podataka, ona se može povući u svakom trenutku, i to kontaktiranjem Društva putem e-maila customercare@crossroadadria.rs ili slanjem dopisa na adresu Društva. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre tog povlačenja. 

Društvo je obavezno da obezbedi da se gore-navedena prava poštuju i da se omogući njihovo ostvarivanje u Zakonom predviđenim rokovima. U slučaju bilo kakve nedozvoljene obrade Podataka od strane Društva, fizičko lice ima pravo na zakonom predviđenu pravnu zaštitu, uključujući i pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. U slučaju bilo kog pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem ili radi ostvarenja bilo kog od gore-navedenih prava, fizičko lice može da se obrati Društvu putem e-maila  customercare@crossroadadria.rs ili slanjem dopisa na adresu Društva.

Saglasan/na sam da Društvo može da mi šalje marketinške informacije o svojim proizvodima, uslugama i aktivnostima, uključujući i o prodajnim podsticajima, kao i da me kontaktira, odnosno anketira radi ispitivanja zadovoljstva kupaca, i to putem e-maila, telefona, SMS-om/MMS-om i/ili poštom.

SVRHA I METODE POSTUPANJA SA LIČNIM PODACIMA:

Lični podaci koje ste odabrali da pružite obrađuju se u cilju: a) pružanja prethodno izabrane i navedene usluge (u daljem tekstu: "Usluga") i kako bi se omogućilo FCA SRBIJA d.o.o. da sprovodi istraživanja u pogledu pomenute Usluge; b) obezbeđivanja, uz vašu izričitu saglasnost, komercijalnih i/ili promotivnih informacija kao i slanja reklamnog materijala, angažovanja u aktivnostima direktne prodaje ili interaktivnim komercijalnim saopštenjima koja se tiču proizvoda, usluga ili drugih aktivnosti FCA SRBIJA d.o.o., ili sprovođenja tržišnih istraživanja, c) izrade profila, uz vašu izričitu saglasnost, vašeg ponašanja, navika i sklonosti, koji će se koristiti u automobilskoj industriji kako bi se unpredile usluge koje nudi FCA SRBIJA d.o.o.; d) saopštavanja podataka o ličnosti, uz vašu izričitu saglasnost trećim licima i licima koja povezanim sa FCA SRBIJA d.o.o. kao i njihovim Partnerima, a koji će se obrađivati u svrhu komercijalnih i/ili promotivnih informacija, kao i slanja reklamnog materijala, angažovanja u aktivnostima direktne prodaje ili interaktivnim komercijalnim saopštenjima koja se tiču proizvoda, usluga ili drugih aktivnosti, ili pak sprovođenja tržišnih istraživanja. Podaci će se obrađivati u pisanoj formi, automatski ili u telematskom formatu, a posebno poštom ili elektronskom poštom, telefonom (uključujući automatske telefonske pozive, SMS, MMS, i sl.), faksom ili bilo kojim drugim elektronskim kanalom komunikacije (npr: web sajt, mobilne aplikacije).

POSLEDICE USLED NEPRUŽANJA PODATAKA

Pružanje vaših ličnih podataka je opciono. Međutim , bez obaveznih podataka (označenih zvezdicom) mi nećemo biti u mogućnosti da u potpunosti pružimo traženu Uslugu i da vas pravilno identifikujemo. Bez ostalih podataka, koji nisu označeni kao obavezni, usluga i dalje može biti pružena.

TREĆA LICA KOJA MOGU IMATI PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Vaše lične podatke može obrađivati FCA SRBIJA d.o.o. ili drugi entiteti koji postupaju u ime FCA SRBIJA d.o.o. u skladu sa određenim ugovornim obavezama, a koji imaju sedište u državama članicama EU ili u državama van EU, uz ograničenja utvrđena zakonom.

Lične podatke koje ste dostavili može da obrađuje Lice ovlašćeno za obradu podataka, uključujući i spoljne saradnike odgovorne za upravljanje traženim uslugama i srodnim marketinškim aktivnostima, kao i Obrađivač(i) podataka ili kompanije kojima su podaci saopšteni, kako je dato u nastavku.

TREĆA LICA KOJIMA SE VAŠI LIČNI PODACI MOGU SAOPŠTITI

Vaši lični podaci mogu biti saopšteni trećim licima a u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza, po nalogu državnih organa ili u svrhu ostvarivanja zakonskog prava. Pored toga, uz vašu saglasnost, vaši podaci takođe mogu biti saopšteni trećim licima, kako je navedeno u tački d) Obaveštenja.

KONTROLOR PODATAKA

Kontrolor podataka je FCA SRBIJA d.o.o..

VAŠA PRAVA

Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, da se informišete o metodama obrade svih dostavljenih podataka, pravo na blagovremene ispravke, brisanja, kopije bilo kog obrađenog podataka ili na ažuriranje istih, pravo da odbijete korišćenje vaših ličnih podataka u komercijalne ili marketinške svrhe, kao i da prekinete ili privremeno obustavite obradu svih vaših ličnih podatka, uz slanje zahteva FCA SRBIJA d.o.o. za kompletnom, ažuriranom listom svih Obrađivača tih podataka, u pisanoj formi na adresu Kosovska 4, 34000 Kragujevac.